SN/K 027 Dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger

I 2012 meldte næringsrepresentanter inn et behov for å gjenopprette en nasjonal komité som dekker temaene dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger. Kravet om CE-merking medfører omfattende krav til produktdokumentasjon. I tillegg er nasjonale forskriftskrav innenfor brann, sikkerhet og universell utforming er ganske komplekse når de skal anvendes i et prosjekt.

Mandatet til komiteen er i korthet å følge arbeidene som pågår i:

CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

CEN/TC 129 Glass in building

Komiteen skal komme med forslag til hvordan Standard Norge skal stemme på forslag til europeiske standarder. Dersom komiteen mener det er nødvendig, skal den fremme forslag til nasjonale tillegg til standarder eller egne nasjonale standarder og veiledninger.

Komiteen skal også gi innspill til løsninger knyttet til byggebeskrivelsesstandarden NS 3420.

Komiteen består av representanter fra Norske Trevarer, Nordan AS, Jømna Brug AS, Nordic Door, Glass- og fasadeforeningen, Schueco AS, TrioVing/AssaAbloy, Rapp Bomek AS, Ulefos Brug, AS Spilka Industrier, Sapa Group, Finans Norge v/Skadeforsikringsavdeling, SINTEF Byggforsk i Trondheim og Foreningen Norske Låsesmeder. 

Standardiseringsproduksjonen i CEN/TC 33 er omfattende og følgende temaer har blitt fulgt opp særskilt av SN/K 027:

Beslag
NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet - Klassifisering, krav og prøving er tilbaketrukket og erstattet av følgende standarder:

NS-EN 1627 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Krav og klassifisering
NS-EN 1628 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under statisk belastning
NS-EN 1629 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under dynamisk belastning
NS-EN 1630 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot manuelle innbruddsforsøk

Samtlige standarder oversatt til norsk.

Andre beslagstandarder som er oversatt:

NS-EN 1125 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 1154 Bygningsbeslag - Dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 1155 Bygningsbeslag - Elektrisk drevne dørholdere for sidehengslede dører - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 1158 Bygningsbeslag - Dørkoordinatorer - Krav og prøvingsmetoder

Dører
Samtlige standarder i NS 3140-serien og i NS 3150-serien er tilbaketrukket.

Et godt utgangspunkt for å finne fram i de europeiske standardene er:

NS-EN 14351 Vinduer og dører - Produktstandard, egenskaper - Del 1: Vinduer og ytterdører uten krav til motstand mot røyklekkasje ved brann, men med krav for takvinduer til utvendige brannegenskaper. Denne standarden bygger på de sentrale dør- og vindusstandardene og med henvisninger til disse. Standarden er kunngjort i Official Journal EU (OJEU) og er derfor koblet til EU's regelverk. Standardene er oversatt til norsk. På anmodning fra komiteen har Standard Norge også utarbeidet et nasjonalt tillegg. Tillegget er delt i to hoveddeler. En del redegjør for hva som skal dokumenteres for CE-merking. Den andre delen har satt i system en inndeling av krav i forhold til bruksområder. Dette for utvikle en erstatter av NS 3140. Dette nasjonale tillegget er oppdatert på europeiske standarder per 20.juni 2017.

NS-EN 14351 Vinduer og dører - Produkttstandard, egenskaper - Del 2: Innvendige dører er en harmonisert standard som ble publisert av CEN i 2018. Standarden er ennå ikke kunngjort i OJEU, og derfor kan den ikke nyttes til CE- merking. Det er fortsatt uklart når den vil bli kunngjort.

Verdt å merke seg er at standarden for klassifiserte dører (branndører) gjelder fra 1. november 2019 og heter NS-EN 16034 Inngangsdører, porter og vinduer som kan åpnes - Produktstandard, ytelsesegenskaper - Brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper. Denne standarden er kunngjort i OJEU og kan derfor nyttes til CE-merking av dører. I kunngjøringsteksten står følgende merknad : EN 16034:2014 shall only be applied together with either EN 13241:2003+A2:2016 or EN 14351-1:2006+A2:2016.

Kontakt Norske Trevarer for råd angående merking av klassifiserte innerdører. 

Vinduer
De gamle, norske standardene er tilbaketrukket. Disse er i utganspunktet erstattet av NS-EN 14351-1. Se avsnittet over.

Utfresing i dører for låser
Ny teknisk spesifikasjon ble publisert 1.oktober 2017. Tittelen er:

SN/TS 3160 Modulbaserte dører, vinduer og utfresinger for låser

Spesifikasjonen angir de etablerte modulmålene for dører og vinduer. I tillegg angis utfresingsmål for låser til både uklassifiserte og klassifiserte dører. Merk også at spesifikasjonen viser løsning på universell utforming for plassering av låser i klassifiserte dører.

SN/TS 3160 erstatter følgende gamle norske standarder som nå er tilbaketrukket:

NS 3149, NS 3154,NS 3155, NS 3203. 

Trapper
Innholdet i de gamle norske standardene i NS 3930-serien er delvis erstattet av europeiske. Sentrale europeiske standarder er:

NS-EN 14076 Tretrapper - Terminologi
NS-EN 15644 Tradisjonelt utformet prefabrikkerte trapper av heltre - Beskrivelser og krav
NS-EN 16481 Tretrapper - Prosjektering av konstruksjoner - Beregningsmetoder

Komiteen er av den oppfatning at NS-EN 15644 erstatter de gamle norske standardene for spesifisering av trapper. Denne standarden kombinert med TEK17 ivaretar nasjonale bruksbehov.

Påhengsvegger
NS-EN 13830 Påhengsvegger - Produktstandard ble publisert i revidert utgave i 2015. Dette er en harmonisert produktstandard, publisert i OJEU og derfor sentral for produsentene. Denne standarden er også oversatt til norsk.

Videre komitéarbeid
Komiteen skal utarbeide noen konkrete mål som er avhengig av finansieringen fremover. Mer informasjon om dette kommer etterhvert. 

Komitéleder:

Halvard Høilund-Kaupang, Norske Trevarer

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)