SN/K 032 Bioenergi

Det er i dag stor aktivitet innen utvikling av nye standarder innen fagområdet bioenergi i både den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN. SN/K 32 Bioenergi er den norske standardiseringskomiteen for biogass, fast biobasert brensel (eks. ved) og bærekraft i forbindelse med biomasse til energiformål. SN/K 032 Bioenergi ble etablert med mandat og 12 medlemmer i mai 2018.

Komiteen SN/K 32 Bioenergi er norsk speilkomite for sju internasjonale komiteer (ISO og CEN) som utvikler og vedlikeholder en rekke standarder. Komiteen har norske eksperter som deltar i dette arbeidet og stemmer på vegne av Norge når forslag til internasjonale standarder kommer på høring. Det vil være viktig å følge utviklingsarbeidet aktivt og å bidra til standardutviklingen slik at norske interesser innen bioenergi og bærekraft bransjene i Norge blir fremmet og ivaretatt.

Under vises lenke til de internasjonale komiteene SN/K 32 Bioenergi speiler i Norge:

Komitéleder:

Simen Gjølsjø, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Faglig ansvarlig:

Ståle Prehn-Sletten (spr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)