SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr

Komiteens virksomhetsområde omfatter standardisering av trykkpåkjent utstyr og komponenter. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes innenfor utvikling, vedlikehold og bruk av internasjonale og europeiske standarder for stasjonært og transportabelt trykkpåkjent utstyr. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, standarder knyttet til forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED), forskrift om enkle trykkbeholdere (SPVD), forskrift om transportabelt trykkutstyr (TPED), forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID) og UN Model Regulations.

Komiteen følger standardiseringen i CEN og ISO og er sammensatt av deltakere fra følgende virksomheter:

 • Aker Solutions ASA
 • Atlas Copco Kompressorteknikk AS
 • DNV AS
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
 • Dovre Sertifisering AS
 • Equinor ASA
 • Gasnor AS
 • Gass og pusteservice AS
 • Gasum AS
 • Hexagon Ragasco AS 
 • Hexagon Raufoss AS
 • K.A.Johansson Materialkonsult
 • KANFA AS
 • Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
 • MyPiping AS
 • Petroleumstilsynet
 • RISE Fire Research
 • SINTEF Materialer og kjemi
 • Tolcon AS  
 • Umoe Advanced Composites AS
 • Yara International ASA

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for stasjonært og transportabelt trykkpåkjent utstyr.

Komiteen skal følge arbeidet i:

SN/K 039 har overordnet ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ovennevnte komiteer, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 039.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ovennevnte komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Nyttige lenker: 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Arbeidet i SN/K 039 skal etter beste evne koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor relaterte områder.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Komiteen videreføres for en periode på inntil tre år, med mulighet for ytterligere forlengelse. Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.»

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid. Se mer informasjon om Regler for standardiseringsarbeid.

Komitéleder:

Per Heggem, Hexagon Raufoss AS

Faglig ansvarlig:

Prosjektleder Ståle Prehn-Sletten (spr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)