SN/K 109 Tannpleie

Det utarbeides standarder for metoder og spesifikasjoner av materialer, terminologi, instrumenter og øvrig utstyr brukt på alle områder innenfor tannpleie. Norske forskningsinstitusjoner og utdanningsmiljø er aktive deltakere i arbeidet.

Mandat

Komiteen er en nasjonal speilkomité for ISO/TC 106 Dentistry og CEN/TC 55 Dentistry.

Standardiseringsområdet omfatter blant annet:

 • termer og definisjoner
 • materialer
 • instrumenter
 • utstyr

Komiteen skal:

 • behandle og gi innspill til forslag til standarder fra CEN/TC 55 og ISO/TC 106
 • følge opp arbeidet i relevante underkomiteer som utarbeider forslag til standarder
 • følge opp arbeidet i ISO- og CEN-sekretariater
 • vurdere i hvilke arbeidsgrupper det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
 • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 55 og ISO/TC 106
 • vurdere hvilke ISO standarder som bør fastsettes som norske standarder
 • gi innspill til hvilke ISO eller EN standarder som bør oversettes

Komiteen skal også vurdere behovet for, foreslå og utarbeide forslag til:

 • nye standarder innbefattet Norske Standarder med krav til for eksempel tannhelsetjenester eller juridiske standarder
 • nasjonale tilleggsprodukter til internasjonale eller europeiske standarder som nasjonale som tillegg, blanketter og veiledninger

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 106 Dentistry og CEN/TC 55 Dentistry og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l..

Komitéleder:

Hilde M. Kopperud, NIOM

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)