SN/K 110 Ambulanser og redningssystemer

Komiteen skal være speilkomité for CEN/TC 239 Rescue systems som har arbeidsområde: To define standards for emergency for emergency medical vehicles and the equipment thereof as well as for first aid equipment, in the interests of providing safe and comfortable transport and preclinical treatment for patients. Det er aktiv norsk deltakelse i alle arbeidsgruppene i CEN/TC 239. De norske deltakerne i arbeidet representerer leverandører, brukere, helseforetak og myndigheter.

Mandat

Komiteen skal:

  • behandle og gi innspill til forslag til standarder fra CEN/TC 239
  • følge opp arbeidet i relevante underkomiteer som utarbeider forslag til standarder
  • følge opp arbeidet i CEN-sekretariatet
  • vurdere i hvilke arbeidsgrupper det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
  • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 121/SC 3 Lung ventilators and related equipment
  • vurdere hvilke ISO standarder som bør fastsettes som norske standarder
  • gi innspill til hvilke ISO eller EN standarder som bør oversettes.

Komiteen skal også vurdere behovet for, foreslå og utarbeide forslag til:

  • nye standarder innbefattet Norske Standarder med krav til for eksempel båretraller til bruk i ambulanser
  • nasjonale tilleggsprodukter til internasjonale eller europeiske standarder som nasjonale som tillegg, blanketter og veiledninger.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder. Komiteen skal støtte norske deltakere i internasjonale komiteer. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 239 og ISO/TC 121/SC 3. Utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Helena Brunskog (hbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)