SN/K 122 Anestesi-, respirator- og luftveisutstyr

SN/K 122 opprettes blant annet som en speilkomité for å følge det internasjonale arbeidet i følgende komiteer:

 • CEN/TC 215 Respiratory and anaesthetic equpment
 • ISO/TC 121 Anaesthetic and respiratory equipment

ISO/TC 121 har følgende mandat:

To prepare International standards for the equipment used to administer anaesthetic agents to patients, the equipment used to convey the correct anaesthetic agents and medical gases to the device or the patient at controlled flow and pressure and to conduct excess and expired gases safely away from the patient and operating room staff, equipment to monitor the patient undergoing treatment and equipment for use in respiratory therapy and care.

Arbeidet er organisert med 6 SC (sub commitees) under den tekniske komiteen. Disse er:

 1. Breathing attachements and anaesthetic machines
 2. Airways and related equipment
 3. Lung ventilators and related equipment
 4. Terminology and semantics
 5. Medical gas systems
 6. Suction devices for hospital and emergency use

CEN/TC 215 har følgende mandat: 

To prepare European standards for the equipment used to administer anaesthetic agents to patients, the equipment used to convey the correct anaesthetic agents and medical gases to the device or the patient at controlled flow and pressure and to conduct excess and expired gases safely away from the patient and operating room staff, equipment to monitor the patient undergoing treatment and equipment for use in respiratory therapy and care.

Arbeidet i CEN/TC 215 utføres i den tekniske komiteen (TC) og av fire underliggende arbeidskomiteer.

Disse er:

 1. Anaesthetic machines, medical breathing systems and anaesthetic gas scavenging systems 
 2. Lung ventilators 
 3. Medical gas supply systems
 4. Medical gas supply systems

Nye standarder vil bidra til:

Ensure the provision of equipment that will maximize patient and user safety through the provision of safety features and the avoidance of poor design, is properly and informatively labelled, including instructions for use and technical performance data, that will interconnect correctly whilst minimizing the possibility of misconnection and that will have satisfactory clinical performance and function.

Komiteens mandat:

 • Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 121 Anaesthetic and respiratory equipment og CEN/TC  215 Respiratory and anaesthetic equpment og støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 121 og/eller CEN/TC 215 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 
 • Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi.
 • Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteens sammensetning vurderes normalt hvert tredje år. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Siri Tau Ursin, Finnmarkssykehuset

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)