SN/K 136 Luftkvalitet

SN/K 136 skal:

  • følge opp CEN/TC 264 - Air quality og ISO/TC 146 Air Quality gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
  • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder på luftområdet eventuelt foreslå at utdaterte Norsk Standard trekkes tilbake
  • foreslå hvilke CEN- og ISO-standarder som bør oversettes til norsk
  • utvikle egne norske standarder for luftundersøkelser ved behov

Skal utarbeide standardiserte metoder for karakterisering av luftkvalitet for:

  • utslipp
  • omgivelsesluft
  • innendørsluft
  • gasser i og ut fra grunnen eller avsetninger

Sistnevnte gjelder spesielt målemetoder for luftforurensning (for eksempel partikler, gasser, lukt, mikroorganismer) og metoder for bestemmelse av effekten til gassrensesystem.

Det utvikles også standardmetoder for måling av klimagassutslipp.

CEN/TC 264 utarbeider spesielt standarder i forbindelse med Luftrammedirektivet med tilhørende datterdirektiver.

Komitéleder:

Hilde Uggerud, Norsk institutt for luftforskning

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)