SN/K 153 Vannkvalitet

Komiteen ble re-oppnevnt i 2018 med følgende mandat:

”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor prøvetaking og fysiske, kjemiske, mikrobiologiske og biologiske analyser av vann. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 147 Water quality og i CEN/TC 230 Water analysis, og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 230 og i ISO/TC 147, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

CEN/TC 230 og ISO/TC 147 utarbeider standarder for:

  • kjemiske undesøkelser
  • fysiske undersøkelser
  • mikrobiologiske undersøkelser
  • toksikologiske undersøkelser
  • biologiske undersøkelser
  • terminologi

Dette omfatter både ferskvann og marint vann.

Komitéleder:

Ann Kristin Schartau, Norsk institutt for naturforskning – NINA

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)