SN/K 161 Brannbil

Standard Norge inngår samarbeidsavtale med Gjensidigestiftelsen for å utvikle en Norsk standard for utrykningskjøretøy – brannbil. Prosjektet skal standardisere funksjonelle og tekniske krav til utrykningskjøretøy – brannbil. 

I Norge er det 280 brannvesen. I praksis er det i dag, like mange varianter av brannbiler som det er brannvesen. Dette er fordyrende og lite hensiktsmessig i forhold til brannvesenets viktige samfunnsoppdrag, - sikre liv, helse og verdier. 

Standard Norge skal sammen med aktørene standardisere krav til anbud mellom kommuner og produsenter av utrykningskjøretøy – brann. En Norsk standard – lik for alle kommuner, vil kostnads effektivisere innkjøp, og bidra til en vesentlig reduksjon i kostnader ved anskaffelse. Den norske standarden vil utvikles i standardiseringskomiteen SN/K 161 med basis i veiledere som er utviklet av bransjen selv, samt hensynta internasjonale standarder. 

Komiteens mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av den norske standarden og sikre at internasjonale og europeiske standarder ligger til grunn i utviklingen av Norsk Standard for utrykningskjøretøy - brannbil.  

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

 • CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment.
 • I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.  

Komiteen skal:

Utvikle en norsk standard til bruk ved anskaffelse av operativ utrykningskjøretøy – brannbil, som skal bidra til felles funksjonelle og tekniske spesifikasjoner, herav standardiserte krav til valg av utstyr, gjennom:

 • Ytelse og funksjon
 • Utseende, dekor/uttrykk
 • Ivareta sikkerheten til brannmannskaper
 • Beskrivelse av funksjonelle og tekniske spesifikasjoner
 • Referanser til norske og europeiske retningslinjer
 • Følge arbeidet i relevante arbeidsgrupper i CEN/TC 192 Fire Rescue services Equipment (totalt 5 arbeidsgrupper)
 • Holde oversikt over andre relevante standarder mot ISO og CEN i tråd med norske interesser innen fagområdet
 • Sikre at norske eksperter deltar i CEN/TC 192 arbeidsgrupper, hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter
 • Legge frem forslag på hvilke standarder som skal fastsettes
 • Utarbeide og gi innspill til standarder under utvikling i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 192 Fire rescue services Equipment
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt
 • Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder (skal avklares nærmere med komiteen)

Ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge dersom du ønsker å vite mer om dette arbeidet.

Komitéleder:

Are Mydland

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)