SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer

Standardiseringen på området blir gjort i tilknytning til følgende komiteer:

  • CEN/TC 287 Geographic Information
  • ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics

Fra opprettelsen av ISO/TC 211 i 1994 og fram til Sverige overtok i 2018 hadde Norge lederen og sekretariat for komiteen.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2018-09-07

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komitéen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen geografiske informasjonssystemer (GIS).

Komiteen skal følge arbeidet i:

  • ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics
  • CEN/TC 287 Geographic Information

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.  

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for gjeldende markedsområde, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Det vises forøvrig til dokumentet "Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge".

Komitéleder:

Morten Borrebæk, Kartverket

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)