SN/K 182 Hydrogenteknologi

Denne komiteen har ansvaret for å følge opp standardiseringsarbeidet i CEN-CLC/TC 6 "Hydrogen in energy systems" og ISO/TC 197 "Hydrogen Technology". 

Celin Russøy Tonheim fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er leder for komiteen.

Komiteen har også tett samarbeid med Norsk Hydrogenforum for formidling av informasjon mellom standardiseringsverden og hydrogenindustrien.

Komiteen er sterkt engasjert i en arbeidsgruppe i CEN-CLC/TC 6 som omhandler sikkerhet. Målet er utvikling av internasjonale standarder som kan bane vei for sikker bruk av hydrogen som energibærer både for veitransport og for maritim transport. Det ultimate målet er implementering og bruk av hydrogen som en viktig energibærer i ulike applikasjoner i Norge.

Bakgrunn
Etter et initiativ fra CEN om etablering av en europeiske standardiseringskomite for hydrogen ble det gjennomført en studie for å identifisere interesse og behov for hydrogenstandardisering i Norge. Komitesekretær har hatt et godt samarbeid med Norsk Hydrogenforum som bekreftet interessen for en norsk speilkomite for hydrogen. SN/K 182 har derfor blitt etablert i forkant av det første europeiske møtet for å samordne behovene og meningene til de norske interessentene.

Mandat
Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen hydrogenteknologi. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/CLC/TC 6 «Hydrogen» og ISO/TC 197 «Hydrogen technologies» og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/CLC/TC 6 og ISO/TC 197, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde SIP og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitésammensetning
Følgende interesseparter og virksomheter forespørres om deltagelse i komiteen (komiteen kan senere få oppnevnt flere faste medlemmer):

Interessent type Virksomhet
Næringsliv Norsk Hydrogenforum, OREEC, Hyundai, Toyota, Honda, HYOP, YARA, Hexagon, Norsk petroleumsinstitutt, Energi Norge, NEL, UNOX, ASKO, Statoil, Narvik Sustainable Technology, Greenstat
Myndigheter DSB, Statens Vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, Enova, Miljødirektoratet, Oslo brann- og redningsetat, Justervesenet
Arbeidstakerorganisasjoner LO, Tekna, Nito
Undervisning og forskning UiT, Tel-tek, Høyskolen i Sørøst Norge
Frivillige organisasjoner/NGO ZERO, Bellona
Sertifiseringsorganer, prøvings- og testlaboratorier SP, Sintef, DNV GL, Lloyds Register consulting, Gexcon
Forbruker  


Ved behov for ytterligere spesialkompetanse kan andre eksperter inviteres til å delta på enkelte møter eller i egne arbeidsgrupper.

Komitéleder:

Celin Russøy Tonheim

Faglig ansvarlig:

Kari-Ann Omli Birkeland (kbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)