SN/K 192 Påvirkningsfaktorer

SN/K 192 har utarbeidet Norsk Standard NS 9452 Innsamling av miljødata Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø, utgitt i august 2015. Standarden fastsetter en hierarkisk liste med definerte begreper for fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger på norsk natur- og kulturmiljø.

Selve lista foreligger som nedlastbare filer til integrering i datasystemer som benyttes til registrering av påvirkninger. Lista blir vedlikeholdt, og nye versjoner av lista blir gjort tilgjengelig inntil to ganger per år.

SN/K 192 fortsetter sitt arbeid som vedlikeholdskomité for lista over påvirkningsfaktorer.

Mandat for SN/K 192

Komiteen skal:

  • utarbeide hierarkisk oversikt over påvirkningsfaktorer, dvs. hvilke positive og negative menneskelige aktiviteter som påvirker naturen;
  • lage entydige definisjoner for hver av de ovennevnte påvirkningsfaktorene;
  • sammenholde påvirkningsfaktorene med truede habitater og arter i Norge (og i andre land), spesielt de som finnes i Norsk Rødliste;
  • bidra i eventuelt internasjonalt arbeid, for eksempel knyttet til standardisering i forhold til europeiske direktiver som Fugledirektivet og Habitatdirektivet.

Komitéleder:

Reidar Hindrum, Miljødirektoratet

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)