SN/K 211 Samfunnssikkerhet

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap handler om å verne og håndtere samfunnet mot hendelser som kan true grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Stortingsmelding 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden, presenterer arbeidet med samfunnssikkerhet som en kjede:

Forebygging – beredskap – håndtering – gjenoppretting – læring.

Det er allerede etablert standarder som kan være til støtte for arbeidet innenfor flere av delene i kjeden, og gi retning for videre utvikling av standarder.

Forebygging er den viktigste oppgaven når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Skulle likevel krisen ramme, er det viktig at den blir håndtert på en god måte. Akkumulert erfaring uttrykt gjennom standarder kan bidra både til et godt forebyggende arbeid, god beredskapsplanlegging og en effektiv og forutsigbar håndtering på tvers av sektorer, og mellom private og offentlige aktører.

Erfaringslæring gjennom reelle hendelser og øvelser står sentralt i arbeidet med å utvikle samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg er et nært samarbeid med andre land sentralt innenfor hele samfunnssikkerhetsfeltet. En arena for å utveksle internasjonale erfaringer er gjennom standardiseringsorganisasjoner internasjonalt, da særlig gjennom ISO/TC 292 Security & resilience og CEN/TC 391 Societal and Citizen Security.

Økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i samfunnet gjør det naturlig å vurdere viktigheten av å bruke standarder som virkemiddel. Den generelle utviklingen med at lover og annet regelverk blir mer funksjonsbasert gjør også standarder mer relevante som verktøy.

SN/K 211 har et særdeles bredt program. Samtidig behandles BAE-saker av SN/K 296, der den bygningsrelaterte komiteen har mer fokus på faget.

Det oppnevnes en komité med følgende mandat 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen samfunnssikkerhet, gjennom å følge arbeidet i ISO/TC 292 Security and resilience og europeisk arbeide innen CEN/TC 391 Societal and citizen Security. 

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 292 og CEN/TC 391, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Komiteen skal bidra til at internasjonale standarder understøtter norske strategier for samfunnssikkerhet og styrker private, frivillige og offentlig virksomheters arbeid med forebygging og konsekvenshåndtering i forbindelse med uønskede hendelser. Aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen samfunnssikkerhet er også sentralt sett opp mot behovet for kommuner og privat næringsliv på dette feltet. 

Komiteen skal vurdere å utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette. 

Komitéleder:

Knut Torget,

Faglig ansvarlig:

Thomas Oscar-Andersen (tau@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)