SN/K 226 Fasilitetsstyring

Komiteens mandat ble godkjent av Sektorstyre BAE 15. september 2020.

Komiteens mandat er:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen fasilitetsstyring og vedlikehold. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 267 "Facility Management", CEN/TC 348 "Facility Management" og CEN/TC 319 "Maintenance" og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Komiteen har ansvar for å holde SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk løpende orientert om pågående arbeid i CEN/TC 319 for tilstandsanalyse. 

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og CEN/TC-komiteene, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen har i tillegg ansvar for å gi råd og anbefalinger til Standard Norges strategi innenfor området fasilitetsstyring, derunder en helhetlig og funksjonell styring av systemet av standarder for virksomhetsområdet innenfor rammestandardene fra ISO/TC 267, CEN/TC 348 og CEN/TC 319 og NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon.

Dette inkluderer å

  1. ivareta at standardene på området er fleksible og tilrettelagt for videreutvikling både for bestiller (avtaler) og utførersiden (krav til tjenester)
  2. analysere behov for nye og revisjon av eksisterende standarder og tilleggsprodukter innenfor fagområdet FM
  3. avstemme strukturen for standard-serien NS 6420-NS 6450 for FM med andre standarder for å unngå overlapp 

Komiteen har også ansvar for NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester når det gjelder:

  • avstemme felles bestemmelser og terminologi på overordnet nivå
  • utarbeide og vedlikeholde hovedstrukturen for fagdeler (eksempelvis renhold, sikkerhetstjenester osv.). Merk at teknisk innhold i fagdeler ligger utenfor komiteens ansvarsområde der det er opprettet egne SN/K'er for dette.
  • analysere behov, foreslå og prioritere utvikling av NS 6420-fagdeler, inklusive vurdere, utarbeide og oppdatere enkeltposter for fasilitetstjenester 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til internasjonale standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen. 

Komiteen re-oppnevnes for en periode på inntil 3 år og fram til 1. juni 2023.

Komitéleder:

Nora Johanne Klungseth, NTNU

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)