SN/K 250 Bank og finansielle tjenester

SN/K 250 er speilkomité for ISO/TC 68 Financial services.

ISO/TC 68 er en stor komité som blant annet står bak standarden ISO 20022 Financial services – Universal financial industry message scheme. Den gir en omforent metodikk som brukes for å lage konsistente meldingsstandarder på tvers av forretningsprosesser, og omfatter alle former for betalinger, korttransaksjoner, verdipapirer, valutahandel og handelsfinansiering.

SN/K 250 har to arbeidsgrupper, også dem med hvert sitt mandat.


Mandat for SN/K 250 Bank og finansielle tjenester (vedtatt av Sektorstyret IKT 2020-02-05)

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innenfor bank og finansielle tjenester. SN/K 250 har et hovedansvar for oppfølging og koordinering av arbeidet knyttet til ISO/TC 68 Financial Services, herunder arbeidet med ISO 20022, som er den foretrukne internasjonale standarden for finansielle meldinger.

SN/K 250 har overordnet ansvar for samordning og utnevnelse av norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid i ISO/TC 68, og for å støtte disse ekspertene og delegatene i arbeidet. De som deltar internasjonalt, forventes å rapportere tilbake til SN/K 250 med arbeidsgrupper.

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 68 med underkomiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal videre gi råd om fastsetting av internasjonale standarder som norske standarder og ved behov bidra med forslag til norske titler. 

SN/K 250 skal fortløpende vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innenfor prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Ved oversettelse til norsk av standarder innenfor arbeidsområdet kan komiteen bli konsultert for fagterminologi. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Arbeidet i SN/K 250 skal koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bank og finans. Det forventes at dem som oppnevnes til denne komiteen, enten selv eller via representant/medarbeider også bidrar aktivt i én eller flere av komiteens arbeidsgrupper. SN/K 250 skal bidra til best mulig bemanning av arbeidsgruppene og være rådgivende organ for arbeidsgruppelederne.

Komitéleder velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral).

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i SN/K 250 med arbeidsgrupper skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen og arbeidsgruppene blir nedlagt.

Komiteen videreføres så lenge Norge har aktivt medlemskap i ISO/TC 68, og arbeidet har et tilstrekkelig finansielt grunnlag.

 

Mandat for SN/K 250/AG 2 Bank og betalingsformidling

SN/K 250/AG 2 rapporterer til SN/K 250 og har som særskilt ansvar å følge opp og koordinere standardiseringsarbeidet knyttet til kjerneområdet bank og betalingsformidling.

Arbeidsgruppen følger opp arbeidet med finansielle standarder under ISO/TC 68 Financial services og tilstøtende standarder i underkomiteene, eksempelvis ISO 20022 (finansielle meldinger), ISO 8583 (debet- og kredittkorttransaksjoner inkludert bankautomatkommunikasjon), ISO 4217 (valutakoder), ISO 9362 (BIC, bank telekom.meldinger), ISO 13616 (bank IBAN). Dette betyr i all hovedsak standarder som omfatter kjernevirksomhet i bank. Arbeidsgruppens arbeidsprogram godkjennes og følges fortløpende opp av SN/K 250.

SN/K 250/AG 2 utnevner i samråd med SN/K 250 norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid samt behandler rapporter fra slike eksperter etter møtene. Arbeidsgruppen gir råd om norsk stemmegivning på alle nivåer innenfor disse komiteene, den gir råd om fastsetting av internasjonale standarder som norske standarder, og den kommer med forslag til norske titler.

SN/K 250/AG 2 skal fortløpende vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innenfor prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Behov som avdekkes, spilles inn til SN/K 250. Arbeidsgruppen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Gruppeleder velges av arbeidsgruppen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral). Denne lederen bør også delta i SN/K 250.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for arbeidsgruppens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i arbeidsgruppen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som arbeidsgruppen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i SN/K 250 med arbeidsgrupper skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen og arbeidsgruppene blir nedlagt.

Arbeidsgruppen videreføres så lenge SN/K 250 finner det hensiktsmessig, og arbeidet har et tilstrekkelig finansielt grunnlag.

 

Mandat for SN/K 250/AG 3 FinTech

SN/K 250/AG 3 rapporterer til SN/K 250 og har som særskilt ansvar å følge opp standardiseringsarbeidet i FinTechTAG i ISO/TC 68 Financial services.

Arbeidsgruppen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i prosesser som kan skape behov for nye internasjonale standarder knyttet til finansiell teknologi og samhandling.

Arbeidsgruppen utarbeider et forslag til arbeidsprogram som godkjennes og følges opp av SN/K 250. Følgende arbeidsområder er foreløpig identifisert:

  • Finansielle meldinger
  • Digitalisering av finansielle prosesser
  • Blockchain / Distributed Ledger Technology
  • Mobile / digitale lommebøker
  • Digitale valutaer
  • Sikkerhetsspørsmål knyttet til de ovenstående områdene
  • Interoperabilitet med eksisterende bankkanaler

Forretningsområder som SN/K 250/AG 3 skal ha hovedfokus på, er betaling, likviditetsstyring, finansiering, prosessering av verdipapirer og Trade Finance.

SN/K 250/AG 3 utnevner i samråd med SN/K 250 norske eksperter og delegater til internasjonalt arbeid samt behandler rapporter fra slike eksperter etter møtene. Arbeidsgruppen skal være et referanseforum for norske deltakere i ISO/TC 68 FinTechTAG.

Arbeidsgruppen skal bidra til at nye forretningsprosesser og standarder blir kjent gjennom å foreslå kurs, seminarer, informasjonsmateriell o.l.

Gruppeleder velges av arbeidsgruppen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år (lederen skal ansees som nøytral). Denne lederen bør også delta i SN/K 250.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for arbeidsgruppens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i arbeidsgruppen, aksepterer at retten til å råde over det materiale som arbeidsgruppen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i SN/K 250 med arbeidsgrupper skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen og arbeidsgruppene blir nedlagt.

Arbeidsgruppen videreføres så lenge SN/K 250 finner det hensiktsmessig, og arbeidet har et tilstrekkelig finansielt grunnlag.


 

Komitéleder:

Terje Sletbak, Bits AS

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)