SN/K 255 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

Mandat godkjent 2021-04-20.  

1. Bakgrunn og omfang

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og -oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering.

Standarden gjør det enklere for større og mindre aktører å planmessig velge løsninger som tar hensyn til ytre miljø. Innholdet i miljøprogram med tilhørende miljøoppfølgingsplan(er) kan for eksempel gjenbrukes som del av miljødokumentasjon, entreprisekontrakter og vedlikeholdsavtaler.

Standarden er inndelt i to hoveddeler:

• miljøprogram som fastsetter miljømålene for et prosjekt innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen

• miljøoppfølgingsplanen(e) som viser hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av et prosjekt innen bygg, anlegg og eiendom skal foregå.

Standarden NS 3466 ble første gang gitt ut i 2009. NS 3466 har solgt godt inn til målgruppen stat, kommune, arkitekt, rådgivende ingeniør virksomheter samt entreprenørvirksomheter.

Aktualiseringsundersøkelse ble gjennomført i 2020.

Tilbakemelding fra kjøpere av standard, lesere av artikkel på web-siden og fra komitemedlemmer viser ett behov for revisjon.

2. ProsjektleveranseStandarden benyttes og henvises til innen bygg, anlegg og eiendom. Bransjen har endret seg og utviklet seg siden standarden ble lansert i 2009, så er det nyttig med en revisjon av standarden. Eksempel på viktig endring framover som elektrifisering, utslippsfrie byggeplasser med HMS rundt dette og hvordan dette kan tas inn i MOP.

NS 3466 standarden setter krav, beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø i hele BAE-prosjektets levertid. Standarden viser hvilke vurderinger og prosesser som skal føre frem til valg av løsninger på et prosjekts miljøutfordringer. Innholdet i miljøprogram med tilhørende miljøoppfølgingsplaner kan gjenbrukes som del av miljødokumentasjon, entreprisekontrakter og vedlikeholdsavtaler.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

3. Forventede samfunnsmessige gevinster

NS 3466 vil med sine krav og systematikk bidra til utforming av miljøprogram for håndtering av miljøutfordringer i prosjekter. Miljøprogrammet skal fastsette de miljømålene som skal ligge til grunn for valg av tiltak gjennom hele prosjektets livsløp og følges opp i en miljøplan. 

4. Forventede næringsmessige gevinster

Målet med en oppdatert versjon av standarden vil bidra til dekke bransjens behov av innhold i en slik type standard. Ny versjon av NS 3466 vil antas gi et stort fornyet kjøpsbehov på mer enn 700 eksemplar av standarden.  Det er grunn til å forvente en ekstra markedsverdi å revidere NS 3466, da vi har startet i 2020-3 komitearbeid for utslippsfrie byggeplasser.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)