SN/K 257 BIM-standardisering

Denne komiteen følger opp arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works og i CEN/TC 442 Bulding Information Modelling. SN/K 257 er Norges "stemme" i europeisk og internasjonal BIM-standardisering. Komiteen kommenterer og gir forslag til avstemming på alle standarder som ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442 utvikler. Møtene gir en god oversikt over hva som foregår innenfor BIM-utvikling og -standardisering. I tillegg har komiteen en faglig presentasjon på møtene hvor man går i dybden på aktuelle tema. SN/K 257 er også en kanal for norsk byggenæring som kan foreslå nye standardiseringsprosjekter i CEN og ISO.

Mandat for SN/K 257
Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 59/SC 13 – Buildings and civil engineering works - Organization of information about construction works og CEN/TC 442 Building information modelling spesielt, og norsk BIM-standardisering generelt. Komiteen skal gjennom sitt nettverk bidra til å initiere og gi grunnlag for utvikling og implementering av BIM-standarder i BAE-næringen.

Komiteen skal overvåke det internasjonale arbeidet innenfor ansvarsområdet til ISO/TC 59/ SC 13 og CEN/TC 442 for å ivareta norske interesser i standardiseringsarbeidet. Komiteen skal nominere norske eksperter til standardiseringsprosjekter i ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442. Komiteen skal utarbeide innspill og kommentarer og gi innstillinger ved alle avstemminger fra ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442.

Komiteen skal fungere som et forum med faglige diskusjoner og avklaringer om standardene som er under utvikling eller er ferdigstilt fra ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442. Strategiske spørsmål skal fremlegges Sektorstyret BAE.

Komiteen skal innstille ovenfor Standard Norge hvordan standardene bør implementeres i Norge (oversettelser, nasjonale tillegg, norske standarder som bygger på de internasjonale, kurs etc.)

Komiteen skal være et rådgivende forum for det norske formannskapet i ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442. Nye internasjonale BIM-standardiseringsprosjekter fra andre komiteer i ISO eller CEN skal følges opp av SN/K 257 så lenge de ikke er tilknyttet andre komiteer i Standard Norge.

SN/K 257 skal ha en koordinerende rolle ovenfor de komiteer som jobber med BIM-relatert standardisering.

Den koordinerende rollen innebærer

  • at komiteen skal være et knutepunkt for informasjon mellom komiteer i Standard Norge som arbeider med BIM-relatert standardisering. Representanter fra disse komiteene inviteres med i komiteens møter
  • å fange opp og følge opp nye BIM-relaterte standardiseringsprosjekter inntil disse ivaretas av andre komiteer.

Komitéleder:

Kjell Ivar Bakkmoen, DigitalMedBIM AS

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)