SN/K 261 Kulturminner

Komiteen ble re-oppnevnt i 2018 med følgende mandat:

”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innenfor kulturminner. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 346 Cultural heritage og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 346, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

Den europeiske komiteen for kulturminner
Standarder for kulturvern og bevaring av kulturminner utarbeides av den europeiske komiteen CEN/TC 346 Conservation of cultural property Gjennom dette vil tiltak og metoder for bevaring av kulturminner bli harmonisert i Europa.

En ny arbeidsgruppe for cultural deposits (CEN/TC 346 WG 14) ble opprettet i 2018 og skal utarbeide en europeisk standard basert på vår nasjonale standard NS 9451 Kulturminner - Krav til miljøovervåking og -undersøkelse av kulturlag. Riksantikvaren har ledelsen av denne gruppen og Standard Norge har sekretariatet.

Komitéleder:

Henrik Smith

Faglig ansvarlig:

Marit Hauken (mah@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)