SN/K 283 Standard informasjonselementer i ByggSøk-plan

Prosjektet ByggSøk ble lansert i 2000 som et prosjekt og er ledd i regjeringens satsning på effektivisering av offentlig sektor og standardisering av informasjon og dokumentasjon som grunnlag for kommunal plan- og byggesaksbehandling.

Bakgrunnen for opprettelsen av ByggSøk var at man over tid hadde sett at kvaliteten på byggesøknader og planforslag varierte mye. I tillegg var det et krav fra en samlet norsk byggebransje om å skape større forutsigbarhet, klarhet i krav til dokumentasjon fra og gjennom dette likhet mellom landets (nå) 430 kommuner. Norsk byggenæring består for det meste av små – og mellomstore bedrifter som har opptil flere geografisk nærliggende kommuner som arbeidsområde. Store forskjeller i krav og behandling gjorde det nærmest umulig for foretak å kunne innrette sine kvalitetssystemer på en slik måte at de kunne jobbe kvalitetssikret mot å dokumentere oppfyllelse av sentrale myndighetskrav i plan- og byggesaksbehandlingen.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 20210-02-08

Komitéen for standard informasjonselementer i ByggSøk-plan skal standardisere informasjonselementene i GUI (Graphical User Interface) for ByggSøk-plan, og utarbeide standardiserte utskrifter som grunnlag for offentlig saksbehandling og behandling av innsendte reguleringsplaner etter reglene i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Komiteen skal, ved utarbeidelse av utskriftene, sikre at endringer og innføring av nye regler også ivaretar behovet for de samme informasjonselementene på web (ByggSøk). Komiteen skal tilpasse arbeidet med utskriftene etter Standard Norges rutiner for produksjon av blanketter. Komiteen skal komme med et forslag til hvordan mindre endringer og rettelser bør håndteres innenfor rammen av Standard Norges rutiner.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral). Standard Norge ivaretar sekretariatsfunksjon gjennom å tildele en sekretær til den nasjonale komiteen. På første møtet skal komiteen også fastsette en møteplan for eksempel et halvt år av gangen, og utarbeide en oversikt over planene for arbeidet i komiteen og planlagte utgivelser og revisjoner.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 2 år av gangen.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)