SN/K 289 Universell utforming av uteområder

SN/K 289 UU uteanlegg har mandat til å utvikle en eller flere standarder for universell utforming av uteområder. Dette omfatter både bynære områder og parkområder. Komiteen er sammensatt av representanter fra interesseorganisasjoner, myndigheter og bedrifter. Komiteen ble opprettet i 1. kvartal 2008 og er åpen for andre interessenter.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2009-09-08

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

Komiteen skal utarbeide nasjonale standarder for tiltak innenfor universell utforming av uteområder. Med uteområder menes i denne sammenheng areal som er tilgjengelig for publikum og som er planlagt, kultivert og/eller tilrettelagt for utendørsaktiviteter, service, opphold og rekreasjon. Hvis det er behov for ytterligere avgrensning og konkretisering kan dette presiseres i standarden/ene.

Komiteen bør vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en eller flere standarder innenfor dette området og om arbeidet bør organiseres i arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.

Komiteen skal holde seg orientert om annet standardiserarbeid av relevans for SN/K 289 Universell utforming av uteområder. Komiteens arbeid bør bygge på den erfaring som er fremkommet gjennom arbeidet med annet relevant standardiseringsarbeid innenfor dette området.

Standardiseringsarbeidet skal være basert på grunnleggende prinsipper om åpenhet, frivillighet og konsensus. Med konsensus menes i denne sammenheng at det ikke skal være vedvarende uenighet på viktige punkter i de standardene/dokumentene som utarbeides.

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)