SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader

Komiteen er en nasjonal komité som ble opprettet i 2008 for bestemmelse av vibrasjoner og rystelser i bygninger for å unngå bygningsskade. Komiteen har revidert standarden NS 8141 Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk, fra 2001. Den nye utgaven ble utgitt i tre deler i perioden 2012-2014.

I 2015 kom det en god del synspunkter og bekymringsmeldinger fra sprengningsbransjen om bruken av NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014 og hvordan frekvensveiingen slår ut på måleverdiene for vibrasjoner fra sprengninger. Det kom fram en god del frustrasjon, og bransjen bad om at 2001-versjonen av standarden snarest skulle gjøres gyldig igjen. Dette medførte at 2001-versjonen av standarden ble gjort gyldig for en overgangsperiode parallelt med den nye utgaven.

Komiteen og bransjens representanter foreslo at standarden NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014 og veiledningen skulle bli vurdert på nytt. Dette er til dels kjente problemer fra tidligere metode. Hensikten var at et nytt filter skulle redusere problemene. Bransjen hadde imidlertid ikke fått skaffet seg nok erfaringsgrunnlag til å vurdere grenseverdier og måleresultater etter den nye metoden, og hva som kan være årsakene dersom noe uventet skjer. Arbeidet var primært planlagt å berøre del 1 og veiledningen til denne, men avhengig av årsaken, er det mulig at resultatene av undersøkelser har konsekvens for de andre delene av standarden. Del 2 og del 3 fortsetter å eksistere parallelt som i dag. Det samarbeides om løsninger med Sverige.

I løpet av 2016-2017 diskuterte komiteen revisjonen i flere møter. Dette førte til et ønske om å gjennomføre et forskningsprosjekt i regi av NGI/Multiconsult asa. Forskningsprosjektet kom i gang i 2018, og resultatene kom i 2019. Komiteen har diskutert disse, og det er besluttet å utføre nye forsøk høsten 2020 for å få mer kunnskap om hva som skjer under sprengningsarbeider.

Det er besluttet å lage en ny del 4 der det inngår bl.a. punkt 8 fra NS 8141-1:2012+A1:2013 om forhåndsvurdering og besiktigelse av nabolaget før sprengning og utførelse av grunnarbeider. Samtidig er komiteen utvidet med ekspertise som har god erfaring med forhåndsvurdering og besiktigelse av nabolaget før grunnarbeider. Dette er i tråd med det som er gjort i Sverige tidligere.

Komiteen ble gjenoppnevnt i september 2015, og mandatet ble fornyet i oktober 2018 og i september 2020.

Komiteens mandat fra 2020

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 8141-1 med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk, med tillegg A1 og ev. tillegg A2, og veiledningen i forhold til innkomne beskrivelser av problemer og uventede forhold som kan bl.a. være:

  • uforklarlig spredning i måleverdiene fra salve til salve;
  • ekstreme måleverdier ved kort avstand (< 20 m) mellom målepunkt og sprengningssted;
  • oppførsel av sensor i målesystemet og montering av den;
  • valgte frekvenser som kan være lavere enn tidligere antatt, og som kan slå ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen, mv.

Komiteen skal også vurdere om det er andre vesentlige forhold som må ses på som følge av erfaringer ved bruk av standarden og resultater fra forskningsprosjekter.

NS 8141-1 med tillegg, og eventuelt veiledningen med ladningsberegning, bearbeides og revideres basert på resultater fra forskning og ny viten om hvordan skader på bygninger oppstår. De andre delene av standarden bearbeides og revideres dersom ev. endringer i del 1 har konsekvenser for disse. Punkt 8 i del 1 av standarden utarbeides som en ny del 4 for forhåndsvurdering og besiktigelse av nabolaget før sprengning og utførelse av grunnarbeider. Da vil standarden bli i fire deler.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. 

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden. 

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år fra ny kunnskap er fremskaffet.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for for­lengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Seksjonsleder Harry S. Herland, Multiconsult Norge AS

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)