SN/K 357 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Vedtatt på sektorstyremøte BAE 2014-04-30

Revidert mandat for SN/K 357 - Revisjon av NS 3453 Spesifikasjon  av kostnader i byggeprosjekt

Det oppnevnes en komite med følgende mandat:

Komiteen skal gjennomføre revisjon av NS 3453:1987 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt. Komiteen skal sammenstille revisjonens omfang og fremlegge et revidert mandat for Sektorstyre BAE før arbeidet settes i gang.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden. Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes  for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitelederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)