SN/K 364 Bitumen og bituminøse bindemidler

1 Bakgrunn

SN/K 364 ble første gang etablert som egen komite i 2015. Komiteen har vært et faglig knutepunkt med fokus på standardiseringsfaglige tema. Komiteen har behandlet og gitt innspill til både metodestandarder og standarder for spesifikasjon av ulike bitumen og bitumenbaserte material. Komiteens arbeid har vært viktig for å ivareta de norske interessene og gi verdifull tilbakemelding med forslag til endringer til standarder som har vært under utvikling. I forbindelse med utløp av komiteens mandatperiode så vurderes mandatet på nytt for godkjenning for ytterligere 3 år.

2 Mandat

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

” Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området bitumen og bituminøse bindemidler. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 336 «Bituminous binders» og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 336, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år. Komiteen kan oppnevnes nye perioder på tre år. I den sammenheng skal komitésammensetningen vurderes.Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

3 Komitésammensetning

Dette er komitesammensetningen per 2019-06-24. Komiteen jobber samtidig med å få inn flere relevante interessenter inn i komiteen.

Virksomhet Komitemedlem
Veidekke Torunn Nordvik
YIT Norge AS Anne Lise Vaa
Veiteknisk Institutt Ragnar Bragstad
Nynas AS Jon Borge Finset
Statens Vegvesen Torbjørn Jørgensen
Statens Vegvesen Thomas Haukli Fiske
Statens Vegvesen Wenche Hovin 

Ved behov for ytterligere spesialkompetanse kan andre eksperter inviteres til å delta på enkelte møter eller i egne arbeidsgrupper.

Prosjektleder i Standard Norge er Javad Sunde Fahadi.

Komitéleder:

Sara Anastasio, Statens Vegvesen

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)