SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel

Standarden NS 8176 Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker, ble utgitt for første gang i 1999. En forenklet revisjon av NS 8176 ble gjort i 2005 på grunn av endring i måleveiefiltret i NS-EN ISO 8041. Klasse C i standarden er også henvist til i veiledningen til TEK 10.

Standarden er basert på målinger og beregninger som ble gjort av fagmiljøer og NGI, og dataene ble samlet i en database på NGI. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse av TØI blant beboere i boliger der det var vibrasjonsproblematikk. Standardiseringsarbeidet ble utført av en bredt sammensatt komité som ble ledet av Christian Madshus fra NGI.

Fagmiljøer som utfører målinger og vurderinger har meldt i den senere tid om at det er behov for revisjon av NS 8176 av flere grunner. Det ble også holdt et møte med interessenter, blant andre JBV, VDR, OSL, Forsvarsbygg, NGI og konsulenter, i april 2015 der deltakerne var enige om at standarden bør revideres. Det ble foreslått bl.a. revisjon av valg av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg og måleusikkerhet. Andre vibrasjonskilder som flybevegelser, industri og  terminaldrift bør vurderes av komiteen, klassetabell bør flyttes i hovedteksten, og det skal vruderes om standarden skal utvides til å gjelde kontorer.

Komiteens mandat
”Komiteen skal utarbeide et revidert forslag med endringer og kriterier til NS 8176 slik at beskrivelsen av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg, måleusikkerhet, o.l. blir oppdatert og forbedret i samsvar dagens kunnskap på fagfeltet. Komiteen skal vurdere om det er relevant å ta med andre vibrasjonskilder (flybevegelser, industri, terminaldrift, e.l.), og utvidelser av standarden til å gjelde kontorer eller andre lokaler. Dersom komiteen kommer til at standarden bør utvides, skal madatet og komiteens sammensetning revurderes. Standarden samordnes med andre standarder og regelverk.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden er utgitt og inntil 3 år.

Komitéleder velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.»

Komitéleder:

Avdelingsleder Karin Norén-Cosgriff, Norges Geotekniske Institutt

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)