SN/K 370 Eurokoder

Komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal

  • som speilkomité ivareta norske interesser i CEN/TC 250 og herunder overvåke, delta i og følge opp det europeiske arbeidet,
  • der det er behov for det, arbeide for å rekruttere norske eksperter til det europeiske arbeidet under TC 250,

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.” Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Roald Sægrov (ros@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)