SN/K 375 FDVU for BIM

Denne komitéen har fusjonert med SN/K 529 og blitt til SN/K 380.

Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard som angir hvordan dokumentasjon for Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU-dokumentasjon) i henhold til NS 3456 kan gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i BygningsInformasjonsModeller (BIM)».

Standard Norge har også vedtatt å revidere NS 8360:2015 i SN/K 529. 

Sektorstyre BAE vedtok 6. desember 2018 følgende mandat: 

Komiteen skal:

  • utarbeide en ny Norsk Standard som angir hvordan dokumentasjon for Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU-dokumentasjon) i henhold til NS 3456 - Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk kan gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i BygningsInformasjonsModeller (BIM).
  • starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger og utfordringer knyttet til en mulig standard på området, som legges frem for sektorstyret BAE i løpet av første halvår.
  • vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.
  • vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.
  • bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Arbeidet i komiteen skal koordineres med SN/K 257 — BIM-standardisering.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde IKT og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Se forøvrig regler for komitearbeid i Standard Norge.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)