SN/K 381 Dokumentasjon for prosessanlegg

Den internasjonale jobben som har blitt utviklet i ISO/TC 10/SC 10 har vært nøye fulgt og i største grad finansiert av 12 norske energi-organisasjoner.

Denne jobben har til dels blitt speilet i SN/K 518, men interessen for prosessanlegg har vært begrenset i "speil"-komitéen for klassifikasjon i BAE-sektoren. Derfor ønsker de norske energi-organisasjoner at jobben flyttes ut av SN/K 518 og at det opprettes en særskilt speilkomité for ISO/TC 10/SC 10 "Process plant documentation".

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komitéen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen dokumentasjon for prosessanlegg. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 10/SC 10 "Process plant documentation". og støtte eventuelle norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 10/SC 10, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

 

dokumentasjon av prosessanlegg

Komitéleder:

Martin Hviid Nielsen

Faglig ansvarlig:

Stefan Bæk Jensen (sbj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)