SN/K 387 Lydtekniske løsninger for universell utforming

Komiteen er en nasjonal komité som ble opprettet i mai 2020. Komiteen skal utarbeide en ny standard eller spesifikasjon for lydtekniske løsninger for universell utforming. Bakgrunnen for dette er at lydtekniske installasjoner som brukes for å oppnå taleforståelighet for alle, ikke fungerer etter hensikten eller har mangler som bl.a. HLF og andre fagmiljøer har påpekt. Det antas at mye av årsaken til at disse anleggene ikke fungerer som planlagt, er manglende kunnskap om hvordan de skal planlegges, installeres, vedlikeholdes og brukes i ulike situasjoner og i ulike rom.

Prosjektet vil bidra til en nasjonal kunnskapsutvikling og styrke lydteknisk kompetanse innenfor universell utforming. Sluttleveransen fra prosjektet skal kunne brukes som verktøy for planlegging og anskaffelse av lydtekniske løsninger. På denne måten kan prosjektet bidra til å sikre likestilt informasjon og kommunikasjon til alle i bygninger der dette er relevant. En felles nasjonal standard/teknisk spesifikasjon kan legge til rette for en systematisk og enhetlig praksis knyttet til lydtekniske installasjoner.

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er i liten grad detaljert i regelverket. Det finnes mange ulike veiledninger av generell karakter, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Komiteen vil derfor åpent diskutere tilnærming og mulige løsninger.

Komiteens mandat per mai 2020 

Komiteen skal utarbeide en teknisk spesifikasjon eller Norsk Standard for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger for universell utforming og for taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike rom. Dette dokumentet skal beskrive hvordan det kan sikres likestilt tilgang til lyd for alle. Dokumentet skal ta hensyn til brukergrupper med ulike behov, organisatoriske behov og tiltak, valg og installasjon av ulike lydtekniske utstyr, deres funksjon, rekkevidde, kriterier for mottakerløsninger, informasjon til brukerne mv. og andre praktiske løsninger og veiledning. Komiteen skal også vurdere kriterier for lydoverføringsprotokoller med testprosedyrer, driftsløsninger og manualer for driftspersonell. Denne standarden/tekniske spesifikasjonen skal være klar til publisering senest ved utløpet av 2022.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komitéleder:

Rådgiver Anders Huse, Vestfold Audio as

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)