SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomiteen

Komiteen må tilstrebe å tilpasse NS 3420 til markedsbehov i BAE-næringen i Norge. Redaksjonskomiteen er en overordnet komité for alle fagkomiteer innenfor NS 3420-systemet. NS 3420 er i kontinuerlig i utvikling. NS 3420 delstandarder fastsettes samlet en gang pr. år. Del 0: Orientering, tabell 1 viser oversikt over gyldige deler av NS 3420. Komitesammensetningen reflekterer:

 • relevante fagfelt for NS 3420
 • bruksområder for og distribusjonsformer av NS 3420

Mandat vedtatt av Sektorstyre BAE 2017-12-14

Komiteen har ansvar for

 • vedlikehold og videreutvikling av NS 3420.
 • å tilpasse NS 3420 til behov i BAE næringen i Norge.
 • å vurdere behov for oversettelse av eksterne referanse standarder.
 • at de ulike fagkomiteer har et bevisst forhold til miljøhensyn, universell utforming og tekniske forskrifter.
 • samordningen av de enkelte deler av NS 3420, blant annet når det gjelder kodestruktur, toleranser, terminologi og detaljeringsnivå, herunder kontroll av at de enkelte fagkomiteer følger hovedstruktur og de retningslinjer som gjelder. I dette ligger også at Redaksjonskomiteen skal kontrollere at de enkelte deler er i henhold til NS 3420-1: Fellesbestemmelser.
 • at NS 3420 fungerer som et godt oppslagsverk for alle aktører og alle faser. 
 • at NS 3420 er tilrettelagt for digital bruk, ved eventuelt å benytte SN/K 405 it komiteen.
 • at den digitale flyt av data mellom beskrivelse, kalkulasjon og digitalt tilbud fungerer ved hjelp av NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg
 • å gi innspill til Standard Norge om videreutvikling av standarden mot en mer digitalisert hverdag. 
 • å koordinere NS 3420 og NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg – Redigering og innhold av konkurransegrunnlag.  
 • å følge med på og gi innspill vedrørende koblingen til NS 3420-systemet for følgende komiteer:
  - SN/K 511 Livssyklus for byggverk
  - SN/K 518 Klassifikasjon i BAE næring, blant annet følgende standarder: NS 3451 Bygningsdelstabellen, NS 3455 Bygningsfunksjonstabell, NS 3457 Bygningstypetabell, NS 3450 Tillegg A- Faginndeling,
  - SN/K 529 BIM Objekt bibliotek
  - SN/K 226 Forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk
  - SK/K 248 Byggetegninger, blant annet følgende standarder: NS 8351 Byggetegninger - Datamaskinassistert konstruksjon (DAK) – Lagdeling, NS 8353 DAK manual
  - SN/K som har ansvar for NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
  - SN/K 285 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og dessuten planlagt utgivelse av NS 3420.

Komiteen oppnevnes for en 3-årsperiode, dvs. frem til 2020-01-01.

Komitéleder:

Mette Sundholm

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)