SN/K 419 Dekke- og banearbeider - NS 3420 Del J

Komiteen har i dag ansvaret for NS 3420 del Del J Dekke- og banearbeider i NS 3420 og er nasjonal speilkomité for CEN/TC 227 Veimaterialer som blant annet har utarbeidet produktstandarder for asfalt og CEN/TC 336 Bituminøse bindemidler.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-10-28

Komiteen skal behandle forslag til endringer i Del J Dekke- og banearbeider i NS 3420, utgave 4. Komiteen skal også behandle forslag til andre tilgrensende deler eller koder av NS 3420 som blir forelagt. Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører del J, bistå ved prioritering og utarbeidelse av terminologi i forbindelse med oversettelse av dem til norsk. Komiteen vil bli trukket inn ved eventuell oversettelse av NS 3420 del J til engelsk.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 227 Vegmaterialer og CEN/TC 336 Bituminøse bindemidler og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av nevnte CEN-komiteer og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode frem til 1. januar 2014.

Komiteen bestemmer selv hvordan arbeidet organiseres i eventuelle arbeidsgrupper.

Komitéleder:

Nils S. Uthus, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)