SN/K 420 Anleggsgartnerarbeider - NS 3420 Del K

NS 3420 gjennomgikk hovedrevisjon i 2008. Del K – Anleggsgartnerarbeider ble utgitt uten en faglig gjennomgang samtidig. Det er derfor behov for en gjennomgang av postgrunnlag samt nødvendige stikkord og anbefalte supplerende arbeider. I tillegg bør fagterminologi sjekkes og eventuelle nye eller reviderte standarder implementeres.

Etter ferdigstillelse av NS 3420-K forventes det at komiteen fortsetter å jobbe videre med drift og vedlikehold. Det vil da være behov for å vurdere mandat og komitésammensetning på nytt.

Mandat vedtatt av Sektorstyret 2018-09-06

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:    

Komiteen skal revidere NS 3420-K, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Anleggsgartnerarbeider. Revisjonen skal faglig oppdatere standarden og vurdere eventuelle forbedringer og behandling av nye løsninger (grønne tak). Det bør vurderes justeringer for å sikre en enhetlig forståelse og bruk av standarden. Standarden skal oppdateres i henhold til andre aktuelle standarder (normative referanser). Komitearbeidet organiseres med sikte på å redusere tiden bruk på komitearbeid i forhold til det som er normalt for Norsk Standard. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og dessuten planlagt utgivelse av NS 3420.

Komiteen oppnevnes for en 3-årsperiode, dvs. frem til 2021-09-06.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hanne G. Wells (hgw@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)