SN/K 423 Murarbeider - NS 3420 Del N

Komiteen reviderte standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider som ble fastsatt 1. september 2012.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komiteen er en sammenslåing av de tidligere komiteene SN/K 078 og SN/K 322 til SN/K 423.

Mandater og komitésammensetning for SN/K 423 ble sist behandlet i sektorstyret BAE sitt møte tirsdag den 10. februar 2009. Nå foreslås det at komiteen også skal følge arbeidet med utførelsesregler i CEN/TC 67 Keramiske fliser, ISO/TC 189 Keramiske fliser og CEN/TC 125 Murverk samt støtte de norske deltakerne i arbeidet. Det ble også vedtatt i sektorstyremøtet at arbeidet med NS 3465 skulle legges til mandatet for SN/K423. Denne standarden NS 3465 omhandler i midlertidig betongkonstruksjonen og hører derfor ikke til dette mandatet. NS 3475 prosjektering av murkonstruksjoner kan være aktuelt å legge til mandatet, dette anbefales ikke, da standarden vil bli trukket tilbake i mars 2010 og vil bli erstattet med Eurokode 6.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2009-10-28

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

Komiteen skal ferdigstille NA’ene for NS-EN 1996-1-2 og NS-EN 1996-3. Gjennomgå oversettelsesutkastene av delene med hensyn til faguttrykkene og harmonisere termene med øvrig terminologi i oversatte Eurokoder. Følge arbeidet i CEN/TC 250/SC 6 med tanke på vedlikehold og utvikling av standardene.

Komiteen skal også behandle forslag til endringer og tillegg til NS 3420 del N. komiteen skal vurdere struktur, terminologi, faglig innhold og beskrivel¬sestekstenes utforming. Komiteen kan foreslå redaksjonelle endringer.

Komiteen skal også følge arbeidet med utførelsesregler i CEN/TC 67 Keramiske fliser, (ISO/TC 189 Keramiske fliser) og CEN/TC 125 Murverk og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av de nevnte CEN-komiteene og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring.

Komiteen danner en egen arbeidsgruppe for arbeidet med Eurokode 6 og kan etter behov dele oppgaven på ytterligere arbeidsgrupper. Oppdelingen i arbeidsgrupper for NS 3420 del N skal fremlegges for og godkjennes av Redaksjonskomiteen.

På sitt første møte skal komiteen velge leder og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteens sammensetning og mandat skal vurderes fortløpende og alltid ved igangsettelse av en delrevisjon.

Komitéleder:

Morten Langvik

Faglig ansvarlig:

Dag Hamre (dha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)