SN/K 427 Montasje- og innredningsarbeider - NS 3420, del R

Komiteen fagreviderte standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje-  og innredningsarbeider. Den ble fastsatt 1. september 2013.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker om mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-03-16

Komiteen skal oppgradere NS 3420 del R, både med hensyn til struktur, disposisjon og faglig innhold, slik at den møter dagens behov for beskrivelsestekster for de fag del R skal dekke. Komiteen skal vurdere terminologi og beskrivel¬sestekstenes utforming. Komiteen legger frem sitt forslag for Redaksjonskomiteen.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konferert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.
På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 2 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)