SN/K 428 Isolering, tetting og tekking - NS 3420 Del S

Komiteen fagreviderte standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del S: Isolering, tetting og tekking. Den ble fastsatt i 2008.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

SN/K 428 har følgende mandat:

Komiteen skal behandle forslag til endringer og tillegg til NS 3420-S. Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan imidlertid foreslå redaksjonelle endringer.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører den delen av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene. Ved behov skal komiteen behandle saker som angår følgende CEN- og ISO-komiteer:

  • CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding, unntatt SC 9 Prefabricated accessories for roofing og SC 10 Gutters som vil bli behandlet av SN/K 425, og unntatt SC 11 Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding som vil bli behandlet av SN/K 427
  • CEN/TC 349 Sealants for joints in building construction.

På sitt første møte skal komiteen foreslå leder (lederen skal opptre nøytralt i lederrollen) og fastsette en framdriftsplan med sikte på at den neste revisjonen av NS 3420-S skal kunne utgis i 2013. Når revisjonsarbeidet kommer i gang, bør komiteen fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. Komiteen kan dele seg i arbeidsgrupper etter hvilke deler av fagområdet medlemmene er interesserte i.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i finansieringen.

Komiteen oppnevnes for en periode til den reviderte NS 3420-S er utgitt, og inntil 6 år. 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)