SN/K 430 Rørinstallasjoner NS 3420 Del U

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner har behov for jevnlig oppdatering for å oppfylle EØS-direktives krav om bruk av europeiske standarder ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Det er derfor en viktig forutsetning at NS 3420 viser til de til enhver tid gjeldende europeiske standarder. Av den grunn bør vi ha komiteer for de ulike deler av standarden som kan aktiviseres ved behov.

Disse komiteene bør også i størst mulig grad kunne benyttes som nasjonale støttekomiteer for tilsvarende fagområder innenfor CEN-systemet.

Komiteene bør, dersom de selv finner dette formålstjenlig, la arbeidet foregå helt eller delvis ved hjelp av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene bør også kunne ha deltakere som ikke er medlemmer av komiteen.

I 2008 ble det for øvrig foretatt en hovedrevisjon av NS 3420 for å gjøre standarden mer brukervennlig; herunder bedre egnet for totalprosjekter og ytelsesbeskrivelser. Imidlertid var det kun enkelte av delene som ble bearbeidet faglig også. Del U er en av de deler som ikke samtidig var gjenstand for faglig bearbeiding, men vil nå tas opp til en innholdsmessig revisjon.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)