SN/K 511 Livssykluskostnader for byggverk

Den reviderte utgaven av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon ble fastsatt 1. mars 2013.

NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. NS 3454 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en bygningsdel.

I 2015 ble NS-EN 16627:2015 fastsatt, og denne omhandler mye av det samme som NS 3454:2013.

Nytt mandat for SN/K 511 ble besluttet 2016-10-01:

«Komiteen skal kartlegge om Norsk Standard NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon er i strid med NS-EN 16627:2015 Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods. På bakgrunn av kartleggingen skal komiteen anbefale ett av følgende tiltak:

  • NS 3454 revideres slik at det sikres samordning med NS-EN 16627 og ved at sammenfallende bestemmelser tas ut og erstattes med henvisning til den europeiske standarden
  • NS 3454 trekkes tilbake og erstattes med NS-EN 16627
  • NS 3454 trekkes tilbake og det utarbeides en veiledning eller evt. et nasjonalt tillegg til NS-EN 16627

Komiteens anbefaling skal legges frem for sektorstyret BAE senest 6 måneder etter oppstart.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2020.»

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder som ramme for komiteens arbeid.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 

Komitéleder:

Thomas Førland

Faglig ansvarlig:

Sigridur Thormodsdottir (sth@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)