SN/K 515 Landbasert akvakulturanlegg for fisk

Hovedmålet for utvikling av standard(er) er å hindre rømming fra slike anlegg. Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg er vesentlige for arbeidet.

SN/K 515 het først "Settefiskanlegg", men endret navn til "Landbasert akvakulturanlegg for fisk" i februar 2010.

Høsten 2021 vil revisjon av NS 9516 starte.

Mandat ved oppstart
SN/K 515 er en norsk komité som er nedsatt for utvikling av teknisk standard for utstyr og anlegg for settefiskproduksjon. Standarden(e) kan for eksempel stille krav til prosjektering, konstruksjon, materialer, informasjon, merking og drift. Prioritering av standardiseringsarbeidet i komiteen er de områdene som vil gi størst og raskest effekt for å hindre rømming fra settefiskanlegg.

Standarden(e) skal være egnet som henvisningsverktøy for forvaltningen.

Komiteen kan gi innspill om behovet for internasjonale standardiseringsprosjekt innenfor området, samt behovet for oversettelse av internasjonale standarder. Komiteen skal også holde seg orientert om annet standardiseringsarbeid som er relevant for komiteen.

Komiteens arbeid skal baseres på prinsippet om åpenhet, frivillighet og konsensus og følge ”Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge”.

Komiteen ble opprettet i november 2009 og skal arbeide frem til fastsettelse av standarden.

Justering av mandat i februar 2010.

Det nye navnet på komiteen "Landbasert akvakulturanlegg for fisk" fra februar 2010 innebærer også en justering av mandatet for komiteen. Standarden som dette arbeidet skal resultere i, skal bidra til å hindre rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg. Det vil si at det nå er tydeligere at det ikke legges vekt på fiskeart og individstørrelse, men på å bidra til å hindre rømming av fisk fra slike anlegg.

Om komiteen
Komiteen er bredt sammensatt i forhold til ulike fagmiljøer og interesseparter. Det er en forutsetning for arbeidet at forvaltningens behov og erfaringer vil bli tillagt vekt i arbeidet og det er derfor særlig viktig at forvaltningen deltar aktivt i dette arbeidet.

Ved behov for spesialkompetanse kan eksperter utenfor komiteen inviteres til enkelte møter i komiteen eller til å bidra på annen måte. 

NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad, er fastsatt.


 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hauke Burkart (hbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)