SN/K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE:

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:        

Komiteen skal utarbeide en standard for gjennomføring av kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider med sikte på å sikre kvaliteten i byggeprosjekter. Standarden skal gi grunnlag for kontroll som angitt i plan- og bygningsloven og i forskrift om byggesak, dvs både obligatorisk kontroll og krav til kontroll stilt av kommunen i den enkelte byggesak. I tillegg skal den gi et grunnlag for byggherrestyrt kontroll.

Standarden skal så langt som mulig gi klare skiller mellom obligatorisk kontroll, krav om kontroll etter kommunens vurdering og byggherrestyrt kontroll, og må derfor kobles tett mot offentlige krav slik de fremstår på utgivelsestidspunktet, samt være tilrettelagt for enklest mulig delrevisjon med tanke på fremtidige endringer i offentlige krav.

Standarden skal angi

  • prinsippene som benyttes som grunnlag for å bestemme nødvendig omfang av kontroll for det enkelte tiltak
  • omfanget av kontroll innenfor de ulike fagområdene avhengig av kompleksitet og risiko for feil

Standarden skal dekke planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider. Standarden skal tilstrebes å holdes så enkel og operativ som mulig og samtidig gi et system som gir tilstrekkelig sikkerhet for at arbeider av betydning for byggverkets brukbarhet, risiko for skader som påvirker brukernes helse, risiko for skade på miljø og risiko for skade som forringer byggverkets verdi betydelig (bestandighet), blir prosjektert og utført i henhold til forutsetningene.

Standarden skal etablere referanser og felles terminologi der dette er mulig til viktige standarder som NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, NS-EN-ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring og eventuelle andre norske standarder komiteen vurderer som relevante.

Standarden skal angi mulighet for at resultatet av kontrollen kan tilrettelegges for registrering i sentral database. Som del av arbeidet skal komiteen vurdere hvilke krav som må stilles til dokumentasjon for at den skal være hensiktsmessig som grunnlag for kontroll.

Forslaget til standard som ble utviklet i 2010, prNS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider, sammen med DiBKs veiledning om uavhengig kontroll, skal benyttes som del av underlag for komiteens arbeid.

Komiteen skal fremlegge de grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyre BAE så snart disse er kartlagt.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.”

 

Følgende  etater/organisasjoner/firmaer har oppnevnt medlemmer i komiteen:

Etat/organisasjon/virksomhet                                  

Kommunal- og regionaldepartementet                        

Direktoratet for byggkvalitet                                      

Arkitektbedriftene i Norge                                

Boligprodusentenes Forening                                    

Norsk Teknologi                                          

Rådgivende Ingeniørers Forening

Statsbygg                                                                

Forsvarsbygg                                                           

SINTEF Byggforsk                                                   

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg                  

Byggenæringens Landsforening                                

Byggmesterforbundet                                             

NTNU                                              

Norsk Eiendom                                                     

Norges Bygg- og Eiendomsforening 

Tromsø kommune                      

 

 

Komitéleder:

Per T. Eikeland

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)