SN/K 517 Drift av byggverk

Standard Norge har allerede utarbeidet kontraktsstandarder for enkeltområder innenfor drift av byggverk, og det finnes i dag følgende kontraktsstandarder på dette feltet:

  • NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
  • NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

I tillegg er det sannsynlig at man i løpet av våren vil kunne fastsette det som blir NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg.

Erfaringene fra disse enkeltområdene er at det synes å være et stort behov for kontraktsstandarder for drift av byggverk. Som en konsekvens av dette er det hensiktsmessig å utarbeide en kontraktsstandard som helt generelt vil kunne dekke drift av byggverk.

På bakgrunn av dette foreslår Standard Norge at det nedsettes en komité for å utarbeide en ny kontraktsstandard for drift av byggverk.

Mandat vedtatt av sektorstyret BAE 2010-02-08

Komiteen skal utarbeide en kontraktsstandard for generell drift av byggverk med tilhørende blanketter.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden med tilhørende byggblanketter er utgitt, og inntil 2 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)