SN/K 522 Referansekomité for vann, avløp og sanitær

Området vann, avløp og sanitær, reguleres av en rekke lover og forskrifter med tilhørende veiledninger, standarder og informasjonsblader som administreres av ulike myndigheter og interesseorganisasjoner.

Viktige lover og forskrifter er:

 • Plan og bygningsloven med tilhørende Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) med veiledning. Det er også planlagt å utgi en "Temaveiledning"
 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
 • Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) del 4. avløp

Viktige informasjonsskriv er:

 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Normalreglementet) som gis ut av Kommuneforlaget
 • SINTEF Byggforskblader
 • VA-Miljøblader som gis ut av stiftelsen VA/Miljøblad.

Mandat vedtatt av sektorstyret 2010-05-25

 Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

 • Koordinere behovet for nasjonal speiling av og deltakelse i ISO og CEN komiteer
 • Vurdere behovet for nye norske speilkomiteer på nye områder eller på eksisterende områder hvor Norge for tiden ikke er aktive
 • Vurdere behovet for nasjonale standarder innbefattet om eksisterende nasjonale standarder kan erstattes av eksisterende europeiske standarder
 • Vurdere oversettelse, revisjon og tilbaketrekking av nasjonale standarder
 • Velge ut standarder som bør inngå i standardsamling for TEK (liste over absolutt nødvendige standarder)
 • Bistå i forskrifts- og veiledningsarbeid
 • Koordinere europeisk og internasjonal standardisering til NS 3420 og spesielt del U Rør- og sanitærinstallasjoner
 • Vurdere behov for egne nasjonale tillegg/forord til europeiske standarder
 • Vurdere behovet for standardisering ved utskifting og oppgradering av VA-anlegg
 • Være spesielt oppmerksomme på tema som gjelder sikkerhet, universellutforming, drift og vedlikehold og bærekraft/miljøaspekter

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)