SN/K 534 Nye juridiske samarbeidsformer

Rapport om BIM, OPS og samspill

 

Standard Norge har sendt på høring en utredningsrapport om de juridiske konsekvensene av BIM, Offentlig-privat samarbeid (OPS) og ulike samspillmodeller. Komiteen har under ledelse av jusprofessor Knut Kaasen vurdert om det er behov for nye bygge- og anleggskontrakter på grunn av nye samarbeidsformer innenfor næringen. Rapporten konkluderer med at det er behov for å standardisere en del juridiske elementer i de nye samarbeidsmodellene.

 

I løpet av det siste tiåret har flere nye samarbeidsmodeller blitt stadig mer brukt i bygge- og anleggsnæringen. Dette gjelder særlig Offentlig-privat samarbeid (OPS) eller ulike former for samspillmodeller. Ved siden av dette har det vært et stort fokus på innovasjon gjennom bruk av BIM (BygningsInformasjonsModellering).

 

Standard Norge har de siste årene fått en rekke henvendelser fra næringen med ulike synspunkter på hva de nye samarbeidsformene vil bety for standardkontraktene i næringen, og om dette fører til et behov for nye eller reviderte standarder.

 

På grunnlag av de nye samarbeidsmodellene oppnevnte Standard Norge en komité som skulle vurdere de juridiske konsekvensene av BIM, OPS og samspill. Komiteen fikk i oppgave å drøfte om det er behov for nye eller reviderte standardkontrakter som følge av de nye modellene. Arbeidet i komiteen startet i januar 2012, og har gjennom 10 møter ført frem til en sluttrapport som er sendt på høring.

 

BIM

Rapporten konkluderer med at de forholdene som er særlig aktuelle på grunn av BIM må vurderes i sammenheng med kontraktene generelt. Komiteen anbefaler derfor ikke en egen delrevisjon av for eksempel NS 8401 og NS 8402 på grunnlag av BIM. Samtidig peker rapporten på en del forhold som særlig bør vurderes på bakgrunn av BIM ved en revisjon av standardene. Dette omfatter blant annet hva slags informasjon som oppdragsgiveren har krav på, begrepet format og ulike former for risikospørsmål.

 

Samspill

Erfaringene viser at samspill er et upresist begrep som brukes om flere forskjellige samarbeidsmodeller. Utviklingen har vist at det er store forskjeller mellom de ulike formene for samspillkontrakter som brukes i Norge i dag. Forskjellene er både knyttet til omfanget av og innholdet i de kontraktsbestemmelsene som blir inngått for å angi samspillelementet.

 

Rapporten anbefaler at det blir utarbeidet standardiserte kontraktselementer til bruk i samspillprosjekter, i stedet for komplette kontrakter. Elementer som det er særlig aktuelt å standardisere er forskjellige forhold ved bruk av målsum, og hvordan tidlig involvering av alle de sentrale aktørene i prosjektet skal reguleres.

 

OPS

Det er foreløpig relativt få prosjekter som er gjennomført ved bruk av OPS-modellen i Norge. I tillegg er det viktige forskjeller mellom de modellene som har vært tatt i bruk.

 

Rapporten konkluderer med at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide en generell standardkontrakt for alle typer OPS-prosjekter. Samtidig peker komiteen på at det kan være naturlig å lage en standard for nærmere angitte typer OPS-prosjekter. Dette vil kunne gjelde mindre bygg i kommunal eller statlig regi, som for eksempel skoler og sykehjem.

 

Høringsdokumentene

Rapporten om de juridiske konsekvensene av BIM, OPS og samspill er tilgjengelig på www.standard.no under lenken ”standarder på høring”. Alle høringer i Standard Norge er åpne for enhver som ønsker å komme med innspill, og høringsfristen er 21. juni 2013.

 

Konklusjonene i rapporten vil sammen med høringsuttalelsene bli vurdert grundig før Standard Norge avgjør om det er behov for nye eller revidere standarder på grunn av BIM, OPS og samspill.

 

Komitémedlemmer

Komiteen som har utarbeidet rapporten har bestått av følgende representanter fra de sentrale organisasjonene og virksomhetene innenfor bygge- og anleggsnæringen:

·         Knut Kaasen, Det juridiske fakultet, Oslo, komitéleder

·         Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge

·         Steen Sunesen, buildingSMART Norge

·         Dag Strømsnes, Difi

·         Trond Damås, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

·         Siw Linderud, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

·         Knud Mohn, Forsvarsbygg

·         Harald O. Holmås, Norges Bygg- og Eiendomsforening

·         Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

·         Gunnar Aalde, Norsk Teknologi

·         Morten Gran, Rådgivende Ingeniørers Forening

·         Jan Eirik Henning, Statens vegvesen Vegdirektoratet

·         Lars Hoberg, Statsbygg

·         Bjørn Kuvås, Statsbygg

·         Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

 

Komitéleder:

Professor Knut Kaasen, Det juridiske fakultet, Oslo

Faglig ansvarlig:

Hilde Larmerud (hla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)