SN/K 536 Asset management

Komiteen for "Asset management" er en norsk speilkomité som deltar aktivt i utviklingen av standardene for asset management i NS-ISO 55000-serien i det internasjonale arbeidet i ISO/TC 251 Asset management.

Det er utviklet følgende standarder for asset management:

  • NS-ISO 55000:2014, Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi
  • NS-ISO 55001:2014, Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav
  • NS-ISO 55002:2018, Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001
  • ISO/TS 55010:2019, Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management

Følgende prosjekter pågår:

  • Revisjon og oppdatering av NS-ISO 55000 startet i 2021
  • Revisjon og oppdatering av NS-ISO 55001 startet i 2021
  • Norsk oversettelse av NS-ISO 55002 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001
  • Utviklingen av en ny standard ISO 55011 for asset management og public policy startet i 2020
  • Utvikling av en ny standard for "Data asset value evaluation index system" sartet i 2021
  • Utvikling av en ny standard for "Asset management -- Guidelines on people involvement and competence" startet i 2021

Se mer informasjon på ISO sin hjemmeside om ISO/TC 251 Asset management.

Mer informasjon finnes også på komiteens egen fagside hvor du kan lese nyhetssaker og mer om innholdet i standardene.

Komiteen har følgende mandat.

”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen forvaltning av anlegg og verdier. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 251 «Asset Management» og støtte de norske deltakerne i den internasjonale komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 251, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”

Komitéleder:

Sverre Gagnat, Statnett SF

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)