SN/K 558 Fallende gjenstander

Komiteen skal utarbeide forslag til en Norsk Standard for sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i  høyden. (NS 9611) 

Denne standarden skal etablere krav til sikringsmidler og innfestninger i verktøy og utstyr som brukes/monteres i høyden.

Sikringsmidler og innfestninger skal være dokumenterbare. Standard bør inneholde retningslinjer for generelt sikkert arbeid i høyden som angir  risikovurdering, valg av utstyr, inspeksjonsfrekvens, kontroll og dokumentasjonskrav,  redskap og sikring mot fallende gjenstander; herunder krav til sperringer og bruk av nett. Standarden kan ha form som en sjekkliste. Standarden skal ha målsetting å bidra til ressurseffektivisering.

Dersom komiteen finner det aktuelt, kan det også utvikles andre standarder for sikkert arbeid i høyden, herunder også juridiske standarder som kontraktstandard med blankett til bruk for innkjøp av tjenester.

Alle standarder som utvikles skal vurderes harmonisert mot gjeldende regelverk på tvers av aktuelle sektorer. Komiteen vil selv ta stilling til om standarder for arbeid i høyden skal utvikles som en samling, eller som enkeltstående standarder

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de internasjonale standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen er besluttet sammenslått med SN/K 279 Arbeid i høyden, som vil ta over ferdugstillelse av NS9611. 

Komitéleder:

Jan Olav Farstad

Faglig ansvarlig:

Jens Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)