SN/K 561 Bade- og svømmeanlegg

SN/K 561 ble oppnevnt i juni 2015 oppnevnt med følgende mandat:

"Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 83 og CEN/TC 136 og gi faglig støtte til de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker fra ISO/TC 83 og CEN/TC 136, herunder utarbeide norske kommentarer, foreslå norsk tittel og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal også videreformidle informasjon om standardiseringsarbeidet og bruk av standarder til ulike interessegrupper i Norge.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Komitéleder:

Alice C. Boyd, Kulturdepartementet

Faglig ansvarlig:

Haakon Heyerdahl (hhe@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)