SN/K 564 Krav til omsorgstjenester

Komiteen har følgende mandat gitt av Standard Norge februar 2017:

” Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen eldreomsorgen og deres bomiljø. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC “ CEN/TC 449 Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilities”, og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av den europeiske komiteen, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor omsorgstjenesten.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.”

 

Ny felles europeisk spesifikasjon som stiller krav til eldretjenester er under utvikling og forventes ferdig ved årsskiftet 2021.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)