SN/K 571 Krav til pasient- og brukermedvirkning

Komiteen er en norsk speilkomite som følger europeisk arbeid i CEN/TC 450 Minumim requirements for person centered care.

Det er under utarbeidelse en felles europeisk standard som etter minstekrav til grad av pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene.

Speilkomiteens mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen krav til pasientinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Komiteen skal følge arbeidet i “CEN/TC 450 Minimum requirements of patient involvement in person-centred care».

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av den europeiske komiteen, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversenttelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidre til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Pål Arne Edvinsen, Ullensaker kommune

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)