SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser

Sykehusinfeksjoner er en trussel mot overlevelse, pasientsikkerhet og fremmer komplikasjoner. I dag regner en med at om lag 5-10 % av pasienter ved norske sykehus får en sykehusinfeksjon. Årsaker til sykehusinfeksjoner kan være manglende hygiene og renhold.

Ca. 90 % av norske sykehus utfører renhold med egne ansatte. Rutiner for hvordan renholdet skal utføres, spesielt i pasientnære omgivelser, varierer mye og mange mindre sykehus er usikre på om måten renholdet utføres på er det best mulige.

Komiteen SN/K 578 skal utvikle en Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser. Hensikten er å:

 • Bedre det kvalitetsmessige renholdet
 • Minske risikoen for sykehusinfeksjoner og å øke kunnskapen om å begrense og fjerne slike utbrudd
 • Etablere like rutiner og beskrivelser å forholde seg til med hensyn til renhold
 • Bedre samarbeidet mellom renholdsavdelinger og avdelinger for smittevern/pasientsikkerhet
 • Bedre ressursutnyttelse ved renholdsavdelingene

Komiteens mandat

På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder skal komiteen utvikle følgende standarddokumenter:

 • Krav til renhold i pasientnære omgivelser (både i primær- og spesialisthelsetjenesten).
 • Ved behov: veileder for hvordan krav i standarden skal oppfylles
 • Oppfølgingsverktøy (internkontroll og nytteeffekt av bruk)

Komiteen skal:

 • Vurdere om det er aktuelt å utvikle fagplaner og kompetansekrav som grunnlag for personellsertifisering
 • Vurdere om det er aktuelt å utvikle en kontraktstandard
 • Vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden
 • Vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt muligheter for internasjonalisering av standarden i ISO eller CEN
 • Foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle helseinstitusjoner i Norge

Komitéleder velges av komiteen på oppstartsmøtet hvor komiteens mandat og oppgaver drøftes med de inviterte virksomhetene som ønsker å delta i arbeidet. Det skal fastsettes en møteplan og framdriftsplan i samsvar med komiteens mandat.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 2021

Komitéleder:

Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)