SN/K 580 Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

For å kunne levere kvalitetsmessig god og faglig forsvarlig pasientbehandling, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetansen til autoriserte sykepleiere.  Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. Dette inkluderer lovkrav (Helsepersonelloven, Helse og omsorgstjenesteloven), yrkesetiske retningslinjer, andre faglige retningslinjer, samt relevant og oppdatert kunnskap.

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard med krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Hensikten med standarden er å

  • bedre pasientsikkerheten og sikre forsvarlighet
  • øke mestringsopplevelsen og rolleklarhet hos sykepleiere
  • fremme gode holdninger om kvalitet og trygghet i arbeidet for sykepleiere
  • yte god faglig kvalitet på helse- og omsorgstjenestene, herunder fremme gode holdninger som sikrer en verdig pasientbehandling
  • tilrettelegge for innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling inkludert, digital kompetanse

Standarddokumentene som utarbeides kan være grunnlag for godkjenningsordning eller sertifiseringsordning.

På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder skal komiteen utvikle følgende standarddokumenter:

  • Krav til utvalgt kompetanse autoriserte sykepleiere systematisk skal vedlikeholde
  • Krav til hvordan kompetansen skal sikres ved systematisk faglig oppdatering

Komiteen skal:

  • Vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden
  • Foreslå hvordan utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk standarden
  • Foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle deler av helse- og omsorgstjenesten

Komitéleder velges av komiteen på oppstartsmøtet hvor komiteens mandat og oppgaver drøftes med de inviterte virksomhetene som ønsker å delta i arbeidet. Det skal fastsettes en møteplan og framdriftsplan i samsvar med komiteens mandat.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 2022.

Komitéleder:

Siren Eriksen, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste

Faglig ansvarlig:

Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)