SN/K 583 Sirkulær økonomi

Den norske komiteen for sirkulær økonomi ble opprettet i 2019.

Komiteen har følgende mandat gitt av Standard Norge 2019-06-21:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innenfor området «sirkulær økonomi».

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 323, Circular economy, og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 323, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen

Komitéleder:

(under oppnevning)

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)