SN/K 586 Kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan gi Norge helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlig tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern.

Regjeringen under digitaliseringsministeren skal utarbeide en helhetlig strategi for Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence – AI). Digital 21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital 21 anbefaler en nasjonal strategi på blant annet Kunstig intelligens og Big Data. Dette arbeidet vil blant annet handle om hvordan Norge kan bygge seg opp innen kunstig intelligens gjennom å legge til rette for utdanning, forskning og innovasjon, hvordan Norge kan ta i bruk kunstig intelligens, og hvordan Norge skal kunne bidra til å utnytte den kommersielle kraften som kunstig intelligens representerer.

Noen land har fokus på at KI bør reguleres, fordi KI ikke kan overlates til de store internasjonale selskapene, – og det kan være et av flere virkemidler. Det er utfordrende for lovgiverne å regulere KI på en tilstrekkelig måte, derfor vil standardisering være et viktig bidrag til enklere innsamling og tilgjengeliggjøring av data.

Norge har mange næringer og sektorer der KI kan gi store fortrinn. Forutsetningen for å oppnå disse fortrinnene er at Norge deltar aktivt med å forme KI og da særlig gjennom utvikling av internasjonale standarder. 

Mandat for komiteen:

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/IEC SC 42 Artificial Intelligence og europeisk arbeide innen AI og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Komiteen skal bidra til at internasjonale standarder understøtter regjeringens strategi for kunstig intelligens, gjennom aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Kunstig intelligens. 

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/IEC SC 42, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter og/ eller veiledere til de viktigste standardene som blir vedtatt, og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. 

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Arne J Berre

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)